ASCII CHARACTER CODE TEMPLATE
Global Business Partnership
000100200
0123456789 0123456789 0123456789
0 defghijklm ÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÑ0
10 nopqrstuvw ÒÓÔÕÖ× ØÙÚÛ10
20 xyz{|}~ ÜÝÞßàá âãäå20
30!"#$%& ' ƒˆŠ æçèéêë ìíîï30
40()*+,- ./01 Œ Ž ðñòóôõ ö÷øù40
50234567 89:; ˜šœ žŸ úûüýþÿ50
60<=>?@A BCDE  ¡¢£¤¥¦§¨© 60
70FGHIJK LMNO ª«¬­®¯°±²³ 70
80PQRSTU VWXY ´µ·¸¹º»¼½ 80
90Z[\]^_ `abc ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ 90
0123456789 0123456789 0123456789

For instance... alt + 0169 (typed on the NUMBER PAD) =
The Eclectically Incorrect Shop

Return to GBP